09 July 2015

Անգլերեն լեզվի հիմունքները երկու ժամում 2,

Սիրելի բարեկամ, սրանով ամփոփում ենք վերջին երկու անգլերեն պարապմունքերի գրառումներում ներկայացված բառարանը, որի օգնությամբ սովորեցինք ճիշտ արտասանել եւ սովորել անգլերեն 100 առավել գործածական բառեր, որոնցով կարելի է նկարագրել կյանքի բոլոր իրավիճակները: Աշխարհի ցանկացած անկյունում հիմնական մակարդակի վրա զրույց իրականացնելու համար, բավական է սովորել ընդամենը այս 123 բառերը:
Նաեւ միաժամանակ շարունակում ենք սովորել  անգլերեն քերականություն, նկարներում պատկերված պարապմունքների  օգնությամբ, այսօրվա թեման դերանուններն են
Բլոգի մյուս անգլերեն պարապմունքները կարող ենք գտնել Անգլերեն լեզու տեգում
բառ թարգմանություն / արտասանություն
1 ավտոբուս bus
 [բաս]
2 ավտոմեքենա car
 [քար]
3 տոմս ticket
[թիքեց]
4 ցավ pain
 [փեյն]
5 շատ more
 [մօր]
6 մեծ big
 [բիգ]
7 վերցնել take
 [թէյք]
8 արագ quickly
 [քուիկլի]
9 եփած boiled
 [բօիլթ]
10 վեր up
 [ափ]
11 միասին together
 [թուգէվը]
12 վար down
 [դաուն]
13 ներսում inside
 [ինսայդ]
14 ջուր water
 [վօթը]
15 առաջ forward
 [ֆօրվթ]
16 ժամանակ time
 [թայմ]
17 որտեղ where
 [վէր]
18 խոսել talk
 [թօլք]
19 տաք hot
 [հօթ]
20 այո yes
 [յէս]
21 տալ give
 [գիվ]
22 հեռու far
 [ֆար]
23 երկու two
 [թու]
24 անել do
 [դու]
25 օր day
 [դէյ]
26 փող money
 [մանի]
27 ցտեսություն goodbye
 [գուդբայ]
28 դոկտոր doctor
 [դոքտը]
29 փաստաթղթեր documents
 [դօքյըմէնթս]
30 տուն house
 [հաուս]
31 ընկեր friend
 [ֆրէնդ
32 երթեվեկել drive
 [դրաիվ]
33 տապակած fried
 [ֆրաիեդ]
34 սպասել wait
 [վէիյթ]
35 կին woman
 [վումըն]
36 կենդանի animal
 [էնիմալ]
37 նախաճաշ breakfast
 [բրէքֆըսթ]
38 փակ է closed
 [քլօյսդ]
39 այստեղ here
 [հիէ ր]
40 գիտենալ know
 [նօու]
41 եւ, ու and
 [էնդ]
42 գնալ go
 [գօու]
43 ից from
 [ֆրօմ]
44 ներեցեք sorry
 [սօռի]
45 փնտրել look for
[լուկ ֆօ]
46 ինչպես how
 [հաու]
47 կարտոֆիլ potato
 [փատեիթօ]
48 երբ when
 [վէն]
49 սենյակ room
 [ռում]
50 սուրճ coffee
 [կօֆի]
51 մահճակալ bed
 [բէդ]
52 ով who
 [հու]
53 հավ chicken
 [չիկէն]
54 ուտել eat
 [իտ]
55 դեղորայք medicine
 [մէդիսն]
56 նավակ boat
 [բօութ]
57 խանութ shop
 [շօպ]
58 մակարոններ pasta
 [փաստը]
59 քիչ բան little
 [լիթըլ]
60 դանդաղ slowly
 [սլօուլի]
61 ավելի քիչ less
 [լէս]
62 շատ a lot
 [ը լօթ]
63 իմ my
 [մայ]
64 կաթ milk
 [միլկ]
65 տղամարդ man
 [մէն]
66 միս meat
 [միթ]
67 դեպի to
 [թու]
68 ետ back
 [բաք]
69 դեպի ձախ to the left
 [թու դը լեֆթ]
70 դեպի աջ to the right
 [թու դը ռայթ]
71 ոչ no
 [նօու]
72 գիշեր night
 [նայթ]
73 կոշիկ shoes
 [շուուզ]
74 բանջարեղեն vegetables
 [վէջթըբըլս]
75 կրակ fire
 [ֆայը]
76 հագուստ clothing
 [քլոույզին]
77 վերմակ blanket
 [բլէնքիթ]
78 մեկ one
 [վան]
79 վտանգավոր dangerous
 [դեյնջըռըս]
80 հանգստանալ relax
 [րըլաքս]
81 գրել write
 [րայթ]
82 խմել drink
 [դռինք]
83 վատ bad
 [բատ]
84 գնացք train
 [թռեյն]
85 խնդրում եմ please
 [փլիզ]
86 ավելի ուշ, անց   later
 [լեյթը]
87 օգնել help
 [հէլպ]
88 հասկանալ understand
 [անդըստէնդ]
89 մի բանից հետո  after
 [աֆտը]
90 ողջույն hello
 [հէլօու]
91 ուղիղ straight
 [սըթռէյթ
92 արթնացնել wake
 [վէիք]
93 նախքան, մինչեւ  before
 [բիֆօ]
94 երեխա child
 [չըիլդ]
95 բրինձ rice
 [ռայս]
96 ձուկ fish
 [ֆիշ]
97 սալաթ, աղցան salad
 [սալաթ]
98 ինքնաթիռ airplane
 [էրիփլէյն]
99 այժմ, հիմա now
 [նաու]
100 որքան how much
 [հաու մաչ]
101 քաղցր sweet
 [սվիթ]
102 դուրս outside
 [աուտսայդ]
103 շնորհակալություն  thank you
 [թէնկ յու]
104 պայուսակ bag
 [բագ]
105 սուպ, ապուր soup
 [սուպ]
106 այնտեղ there
 [դէա]
107 քո,Ձեր your
 [յօա]
108 հեռախոս phone
 [ֆօն]
109 շտապել hurry
 [հառի]
110 զուգարան toilet
 [թօիլըթ]
111 դու, դուք you
 [յու]
112 փողոց street
 [սթռիթ]
113 միրգ fruit
 [ֆռութ]
114 հաց bread
 [բրէդ]
115 սառը cold
 [քօլդ]
116 լավ good
 [գուդ]
117 ցանկանալ want
 [վօնթ]
118 գույն color
 [քալը]
119 թեյ tea
 [թի]
120 ժամ hour
 օէ]
121 այն, դա it
 [իթ]
122 ես I
 [այ]
123 ձու egg
  [էգ]


եվս մի քանի բառեր եւ արտահայտություններ.

124 արի այստեղ         come here
            [քամ հիա]
125ես չեմ հասկանումI don't understand
            [այ դօնթ անդերսթէնդ]
126ես հասկանում եմI understand
            [այ անդերսթէնդ]
127դու ինչ էս անում?What are you doing?
            [վօթ ար յու դօինգ]
128 դու զբաղված էս?are you busy?
 [ար յու բիզի?]
129այո, ես զբաղված եմyes I'm busy
 [յէս, ամ բիզի]
130դու ազատ էս?are you free?
 [ար յու ֆրի?]
131ես ծարավ եմI'm thirsty
 [ամ դէրսդի]
132որտեղ էս դու ապրում?where do you live?
 [վէր դու յու լիվ?]
133ես ավելի քիչ /շատ/ եմ ուզումI want less /more/
  [այ վօնթ լէս /մօր/]

134դուք կարող եք ինձ օգնել? can you help me?
 [քէն յու հէլպ մի?]
135ես կօգնեմ քեզI'll help you
 [ալ հելպ յու]
136ես հոգնած եմI'm tired
 [ամ թայրդ]
137ինչ?What?
 [վաթ?]
138ով?Who?
 [հու?]
139երբ?When?
 [վէն?]
140որտեղ?Where?
 [վէր?]
141ինչու?        Why?
              [վայ?]
142ինչպես, որքան?         How?
              [հէու]
143եվս մեկ անգամ                again
              [ագէյն]
144կրկին փորձեք        try again
              [թրայ ագէյն]
145եթե                                 if                        
  [իֆ]

կարդալ
Как выяснили исследователи Оксфордского университета, всего 100 самых часто используемых слов английского языка покрывают около 50% любого английского текста (кроме специализированной и научной литературы). А если к этим словам добавить 100 самых часто используемых существительных, 100 самых часто используемых глаголов и прилагательных, то получится база примерно из 400 слов, которые вы в изобилии можете встретить в любом английском тексте. Источник: http://www.adme.ru/zhizn-nauka/400-anglijskih-slov-dlya-ponimaniya-75-tekstov-1241315/#image8750465 © AdMe.ru
Post a Comment