05 May 2015

Հայաստանը 103 տեղն է

Մայրության համար բարենպաստ երկրների Save the Children 2015 թ. ցուցակում Հայաստանը 103 տեղն է, ամենաբարենպաստը նախկին ԽՍՀՄ երկրներից Բելառուսն է` 25 -րդ տեղ, Լատվիա 41, Լիտվա 50, Ռուսաստան 56, Ղազախստան 58, Չինաստան 61, Թուրքիա 65, Ուկրաինա 69, Մոլդովա 81, Վրաստան 86, Ադրբեջան 90, Թուրքմենստան 99, Իրաք 100, Հայաստան 103

Post a Comment