27 February 2015

ՀԱՅԵՐԵՆ ԱՆԳԼԵՐԵՆ ԻՆՔՆՈՒՍՈՒՅՑ 1

 To be – լինել | բայը խոնարհված ներկա ժամանակում
To be – լինել | բայը խոնարհված անցյալ ժամանակում

I am - ես եմ
You are - դու ես
He is - նա է
She is - նա է
It is - նա է
We are - մենք ենք
You are - դուք եք
They are - նրանք են

Am I? – ես եմ?
Are you? – դու ես?
Is he? – նա է?
Is she? – նա է?
Is it? – նա է?
Are we? – մենք ենք?
Are you? – դուք եք?
Are they? – նրանք են?

I am not – ես չեմ
You are not – դու չես
He is not – նա չէ
She is not – նա չէ
It is not – նա չէ
We are not – մենք չենք
You are not – դուք չեք
They are not – նրանք չեն

To be – լինել | բայը խոնարհված անցյալ ժամանակում

I was – ես էի
You were – դու էիր
He was – նա էր
She was – նա էր
It was – նա էր
We were – մենք էինք
You were – դուք էիք
They were – նրանք էին

Was I? – ես էի?
Were you? – դու էիր?
Was he? – նա էր?
Was she? – նա էր?
Was it? – նա էր?
Were we? – մենք էինք?
Were you? – դուք էիք?
Were they? – նրանք էին?

I was not – ես չէի
You were not – դու չէիր
He was not – նա չէր
She was not – նա չէր
It was not – նա չէր
We were not – մենք չէինք
You were not – դուք չէիք
They were not – նրանք չէին
------------------------------
 Ինչպես ուշադրության հրավիրել
1. Excuse me, Pardon me – ներեցեք
2. Sorry to interrupt – ներեցեք, որ ընդհատում եմ
3. Look here – լսեցեք
4. Just a minute – մի րոպե

Ողջույններ
1. How do you do - Բարև ձեզ
2. Hello - Բարև, ողջույն
3. Good morning - Բարի լույս
4. Good afternoon - Բարի օր
5. Good evening - Բարի երեկո

Հրաժեշտի խոսքեր
1. Good bye – ցտեսություն, մինչ նոր հանդիպում
2. So long – հաջողություն, ցտեսություն
3. See you soon – շուտով կհանդիպենք
4. See you later – դեռ կհանդիպենք, շուտով կհանդիպենք
5. Good night – բարի գիշեր
6. Give my regards to – բարևներս կհաղորդեք

Շնորհակալական խոսքեր
1. Thank you – շնորհակալություն
2. Thanks – շնորհակալություն
3. Thanks a lot – շատ, անչափ շնորհակալություն
4. Thank you ever so much – շատ, անչափ շնորհակալություն
5. Much obliged to you – երախտապարտ եմ
6. Its very bind of you – շատ ազնիվ եք
7. How good of you – շատ ազնիվ եք

Հնարավոր պատասխաններ
1. Don’t mention it – չարժե
2. That’s all right – չարժե
3. Not at all – խնդրեմ
4. You are welcome – խնդրեմ
5. It was a pleasure – նորից համեցեք
-----------------
Անգլերեն բոլոր պարապմունքները բլոգում տես "անգլերեն լեզու" տեգում

Աղբյուր` ՀԱՅԵՐԵՆ ԱՆԳԼԵՐԵՆ ԻՆՔՆՈՒՍՈՒՅՑ
Փորձնական օրինակ
Մաս առաջին
Հեղինակ` Արսեն Մարտիրոսյան
Կապի միջոցներ` Web address: www.armavir.am, E-mail: Arsen189@gmail.com
Post a Comment