27 August 2013

Փոքրիկ երեխաները ուսուցանվում են Ալ-Ղաիդայի ահաբեկչական խմբավորման կողմից

Ինչպե՞ս գործածել ավտոմատ հրազենը. Երեխաները ուսուցման դասընթաց են անցնում Վազիրիստանում

Post a Comment